logo
 
WH
แม่ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม
สารปรับสภาพดิน
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 
ธาตุอาหารเสริมทางใบ 
 
เพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหารพืช 
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
เพื่อสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่ต้นพืช 
ป้องกันต้นพืชทรุดโทรมเนื่องจากติดลูกดก สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ระบบรากถูกทำลาย 
เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ