logo
 
KLASMANN
วัสุดปลูกไม้ประดับจากนิวซีแลนด์
กลุ่มปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร
กลุ่มปุ๋ยเกล็ด
กลุ่มเครื่องมือทางการเกษตร
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มปุ๋ยเกล็ด 

 ออคิเดนซ์ 
ปุ๋ยละลายน้ำ 100 %

คุณภาพเต็มสูตร ผลผลิตเต็ม 100 %
สามารถใช้ฉีดพ่นทางใบและให้กับพืชทางระบบน้ำได้ดี
 

สูตรเร่งการสะสมอาหาร
18-18-18
 
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางต้นและใบ สามารถฉีดได้ตลอดปี ฟื้นสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยว

สูตรเร่งต้นระยะแรก
28-10-12
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางต้นและใบ ในระยะเริ่มปลูก และช่วงที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโต

สูตรเร่งดอก
6-32-25
ช่วยกระตุ้นการแตกของดอก และราก เร่งให้พืชสะสมอาหาร เพื่อการแตกดอกให้ผลผลิต

สูตรบำรุงต้นทั่วไป
15-7-30
ช่วยกระตุ้นให้ต้นเริ่มการสะสมอาหารเพื่อกระตุ้นการออกดอก และใช้อาหารบำรุงผลผลิต