logo
 
KLASMANN
วัสุดปลูกไม้ประดับจากนิวซีแลนด์
กลุ่มปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร
กลุ่มปุ๋ยเกล็ด
กลุ่มเครื่องมือทางการเกษตร
 
 
 
 
 
 
KLASMANN 
 

 

คลาสแมน คือ พีทมอส (Peatmoss)

             พีทมอส เกิดจากการตายทับถมกันของต้นมอสสายพันธุ์สแปกนัม (Sphagnum sp.) ซึ่งตายทับถมกันมานานเป็นระยะเวลาหลายพันปี โดยลักษณะของพีทมอสจะมีโครงสร้างโปร่ง ช่องว่างอากาศสูง สามารถเก็บความชื้นได้ดี มีความเป็นกรดอ่อนๆ (pH ต่ำ) ปราศจากเชื้อสาเหตุโรคพืช ปราศจากวัชพืช จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมใช้เป็นวัสดุปลูกและวัสดุเพาะกล้าเป็นอย่างดี

             แบ่งลักษณะของพีทมอสตามชั้นและเนื้อพีทได้ดังนี้
  พีทมอสชั้นบนจะมีสีน้ำตาล โครงสร้างโปร่ง ช่องว่างอากาศสูงเนื่องจากพีทชั้นบนการกดทับน้อย ผ่านการย่อยสลายไม่นานจึงมีโครงสร้างเส้นใยอยู่บ้าง เราจะเรียกว่าพีทชั้นบนนี้ว่า  “พีทขาว” (White peat)
  พีทมอสชั้นรองลงมาจะมีสีน้ำตาลเข้ม โครงสร้างยังคงมีความโปร่งอยู่ แต่ผ่านการย่อยสลายมาบ้างแล้วเส้นใยจะน้อยลง สามารถเก็บความชื้นได้ดีกว่าพีทขาว เราเรียกพีทชั้นนี้ว่า  Moderately decomposed White peat หรือบางคนเรียกว่า “พีทน้ำตาล” (Brown peat) 
  พีทชั้นล่างจะมีสีดำสามารถเก็บความชื้นได้ดี โครงสร้างเนื้อพีทมีความโปร่งน้อย เนื่องจากผ่านการกดทับมานานและผ่านการย่อยสลายมานานแล้ว เราจะเรียก พีทชั้นนี้ว่า “พีทดำ”  (Black peat)

          เนื่องจากพีทมอสมีความเป็นกรดอ่อนๆ(pH ต่ำ) จึงปราศจากเชื้อสาเหตุโรคพืช และปราศจากเมล็ดวัชพืช จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมใช้เป็นวัสดุปลูกและวัสดุเพาะกล้าเป็นอย่างดี เราจึงนำพีทมอสชั้นต่างๆ นำมาผ่านกระบวนการคัดแยกเส้นใยและคัดเกรดเนื้อพีทโดยมีการควบคุมดูแลตามมาตรฐาน RHP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อมาผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกควบคุมตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001 เพื่อผลิตเนื้อพีทให้มีโครงสร้างแตกต่างกันจะมีกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตเพื่อให้ได้พีทมอสที่เหมาะสมต่อการเพาะกล้าพืชและปลูกพืชได้ทุกชนิดที่มีความต้องการความโปร่งและความชื้นในการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน

           Klasmann Deilmann
เป็นบริษัทผู้ผลิตพีทมอสชั้นนำของโลกที่ผลิตพีทมอสคุณภาพสูงเพื่อส่งจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก และเนื่องจากทางบริษัท Klasmann Deilmann มีเหมืองพีทมอสขนาดใหญ่เป็นของตัวเองทั้งที่ประเทศเยอรมันและลิทัวเนีย จึงมีศักยภาพในการผลิตสูงและมีพีทมอสที่คุณภาพดีให้กับเกษตรกรทั่วโลก ในประเทศไทย บริษัท วาย.วี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายคลาสแมนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงคุณภาพสินค้าที่ดีจึงตัดสินใจนำคลาสแมนเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย