logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

แม่ปุ๋ยเกล็ด 

 0-52-34 

โมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต

ปริมาณธาตุึอาหาร

  ไนโตรเจนทั้งหมด            0  %
  ฟอตฟอรัสที่เป็นประโยชน์      52  %
  โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ      34  % 


สะสมอาหาร เร่งการออกดอก เร่งใบพืชให้แก่เร็ว ใช้เป็นแม่ปุ๋ยเพื่อผสมปุ๋ยสูตรต่างๆ