logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

แม่ปุ๋ยเกล็ด 

 20-53-0 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต

ปริมาณธาตุึอาหาร

  ไนโตรเจนทั้งหมด          20  %
  ฟอตฟอรัสที่เป็นประโยชน์      53  %
  โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ        0  % 

สะสมอาหาร เร่งการออกดอก ทำปุ๋ยระบบน้ำใช้เป็นแม่ปุ๋ย ใช้เป็นแม่ปุ๋ยเพื่อผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ