logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี. 

 โดโลไมท์ 

โดโลไมท์ หรือ โดโลไลม์ ให้ธาตุอาหารรอง

 ประกอบไปด้วย
 แมกนีเซียม (MgO) 20 %
 แคลเซียม (CaO) 30 %
 " ขนาดความละเอียด 150 เมช และ 300 เมช "
 ขนาดบรรจุ 25 และ 50 กิโลกรัม/กระสอบ