logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี. 

 พืชหัว 


 

รองพื้น เร่งการเจริญเติบโต

สูตร 15-3-7  20-10-5   18-10-6   18-5-3

เร่งต้น บำรุงหัว สร้างแป้งสร้างน้ำหนัก

สูตร 12-6-24  12-5-40  15-10-30