logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี. 

 ยางพารา 

 “ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท” ปุ๋ยดี ในยางพารา

ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท ช่วยทำให้ต้นยางเล็กเจริญเติบโตดี และ ยางเปิดกรีดแล้วมีคุณภาพและปริมาณน้ำยางที่ดี เนื่องจาก ปุ๋ยไนเตรทแม็กซิเมท มีธาตุที่สำคัญต่อการเจริญโตของต้นยางตั้งแต่ปลูก จนถึงยางกรีด โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ในปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท มีอยู่ 3 รูป คือ

- แอมโมเนียม ซัลเฟต 
- ยูเรีย
- ไนเตรท ไนโตรเจน

โดยทั้งยางเล็กและยางกรีดแล้ว จะได้รับธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยไนเตรท ทันทีที่ใส่ หลังจากนั้นปุ๋ยยูเรีย และแอมโมเนียม ซัลเฟต จะค่อยๆ ปลดปล่อยออกมาตามลำดับ ทำให้ต้นยางได้รับไนโตรเจนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สูญเสียไปกับการชะล้าง ดังนั้นต้นยางจึงมีความสมบูรณ์มากกว่าเดิม ในปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท ยังประกอบด้วยธาตุอาหารรองที่ครบถ้วน คือ แคลเซียม แม็กนีเซียม และซัลเฟต ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของน้ำยาง โดยเฉพาะแม็กนีเซียม จะช่วยให้ต้นยาง มีใบสีเขียวเข้มเพิ่มขึ้น ช่วยสังเคราะห์แสงให้แก่ต้นยางได้มากขึ้น มีผลต่อปริมาณน้ำยางที่มีคุณภาพและเพิ่มมากขึ้น  

ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท มีผลต่อต้นยาง ดังนี้ 

 ยางเล็ก                         ยางกรีด
  ต้นโตเร็ว                   เปลือกยางนิ่ม
  ต้นสมบูรณ์   สร้างเปลือใหม่เร็ว
  แตกฉัตรดี   ปริมาณน้ำยางมาก คุณภาพดี

และในพื้นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่ เป็น พื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื่องจากการปลูกยางซ้ำที่เดิมในสวนยางสงเคราะห์ปลูกแทน เป็นการนำธาตุอาหารในรูปของน้ำยางและส่วนต่างๆ ของต้นออกไปจากสวนยางทำให้ปริมาณธาตุอาหารลดลง จึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้แก่ต้นยาง และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

รวมทั้งในดินที่ปลูกใหม่ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือก็พบว่า ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ ในดินต่ำกว่าภาคใต้ ซึ่งทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ช่วยปรับปรุงครงสร้างดิน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ที่จะช่วยให้ต้นยางเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น

ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท ในยางเล็ก 

- ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) 170 กรัม /ต้น รองพื้นก่อนปลูก 
- ปุ๋ยบำรุงยางเล็ก

 สูตร  อัตราการใช้
 20-8-20   ใส่ในอัตรา    ปีที่ 1    250-400 กรัม/ต้น*             
                     ปีที่ 2-4 350-600 กรัม/ต้น*             
                     ปีที่ 5-6 400-750 กรัม/ต้น*     
                    ***แบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี 
  โดยหว่านรอบทรงพุ่มในปีที่ 1 และตั้งแต่ปีที่ 2  
  ใส่เป็นแถว 2 ข้าง บริเวณระหว่างแถวกลาง 
  ตามแนวทรงพุ่ม 
 20-10-12
 22-11-11
 20-10-5
 18-10-6
 14-4-9 
 18-4-5
ควรใส่รวมกับสารปรับสภาพดินสูตร 1 เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ดิน
ในอัตรา 200 กรม/ต้น/ปี 

 ปุ๋ยไนเตรทแมกซิเมท ในยางกรีด

 สูตร  อัตราการใช้
 22-7-18      ใส่ในอัตรา 1 กก./ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี
   ต้นฝน หลังจากยางผลัดใบ ขณะที่ใบเพสาด ประมาณ    
   เดือนเมษายน-พฤษภาคม และใส่อีกครั้งในช่วง
   เดือนสิงหาคม-กันยายน
 15-5-20
 22-7-18
ควรใส่รวมกับสารปรับสภาพดินสูตร 2  เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ดิน
และยางพาราในอัตรา 400 กรม/ต้น/ปี 

 สูตร  อัตราการใช้
  12-3-12  
     ใส่ในอัตรา 1.5 กก./ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี
        มีสารปรับสภาพดินสูตร 1 และ สูตร 2 อยู่ในตัว