logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี. 

 อ้อย 
“ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท” ปุ๋ยดี ในอ้อย

 
ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท เป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนครบทั้ง 3 รูป คือ
- แอมโมเนียมซัลเฟต
- ไนเตรท - ไนโตรเจน
- ยูเรีย

จึงทำให้การปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนของปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท มี 3 ขั้นตอน โดยปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท จะปลดปล่อยไนโตรเจน ในรูปไนเตรทตั้งแต่วันแรกที่ใส่ และอ้อยจะได้รับปุ๋ยไนโตรเจนจากยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟต ตามลำดับ อ้อยจึงได้รับปุ๋ยไนโตรเจนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันแรกจนถึง ระยะการเจริญเติบโตสูงสุดของอ้อย จึงทำให้อ้อยมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ แตกกอดี ลำต้นใหญ่ และช่วยทำให้เกิดการชะล้างปุ๋ยลงได้ โดยเฉพาะการปลูกอ้อยในพื้นที่ดินทราย เมื่อใช้ปุ๋ยแอมโมเนียม ซัลเฟตจะให้ผลผลิตที่ดีกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปยูเรียอย่างเดียว และธาตุอาหารที่สำคัญอีกธาตุหนึ่งในปุ๋ยไนเตรท- แม็กซิเมท คือแมกนีเซียม ซึ่งจะทำให้อ้อยมีความเขียวเพิ่มขึ้น มีความเขียวคงทนและยาวนาน ส่งผลต่อผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นเนื่องจาก อ้อยได้รับธาตุอาหารจากการสังเคราะห์แสงมากขึ้น ส่งผลต่อผลผลิตของอ้อยเพิ่มขึ้น ทั้งน้ำอ้อยหลังเก็บเกี่ยวและเปอร์เซ็นต์ความหวาน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตของอ้อย ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยไนเตรท-แม็กซิเมท
 การปรับปรุงสภาพดิน โดยการใส่ปูนโดโลไมท์ อัตรา 100-200 กก./ไร่ เพื่อปรับความเป็นกรดของดิน โดยเฉพาะดินร่วนปนทราย
 การปลูกปุ๋ยพืชสด ได้แก่ พืชกระกูลถั่ว คือ ถั่วมะแฮะ ถั่วพร้า ปอเทือง โสนอินเดีย สามารถปลูกให้พืชออกดอก และ ไถกลบก่อนปลูกอ้อย 1 เดือน เพื่อปรับปรุงสภาพดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
 การไถกลบใบอ้อย แทนการเผาใบอ้อย จะสามารถเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินได้
 การให้น้ำ อ้อยต้องการน้ำ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและสร้างน้ำตาล หากอ้อยได้รับน้ำอย่างเพียงพอ จะทำให้ผลผลิตดีทั้งน้ำหนักและปริมาณน้ำตาล ทำให้ความสามารถในการไว้ต่อดีขึ้น

การให้น้ำตามอัตราการเจริญเติบโต คือ 
ช่วงการเจริญเติบโต
ระยะตั้งตัว (30 วัน)                            ความต้องการน้ำ  4.0 มม./วัน   ปริมาณการใช้น้ำ 120    มม.
ระยะเจริญเติบโตทางลำต้น(140วัน)    ความต้องการน้ำ  4.5 มม./วัน   ปริมาณการใช้น้ำ 630    มม.
ระยะสร้างน้ำตาล (125 วัน)                 ความต้องการน้ำ  5.0 มม./วัน   ปริมาณการใช้น้ำ 625    มม.
ระยะแก่ (35วัน)                                 ความต้องการน้ำ  4.0 มม./วัน   ปริมาณการใช้น้ำ 140    มม.
รวม (330 วัน)                                                                          รวมปริมาณการใช้น้ำ 1,515 มม.

คำแนะนำการใช้ปุ๋ยไนเตรท-แม็กซิเมทในอ้อย
1. ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท กับอ้อยปลูกในดินเหนียว ดินร่วน ดินชนิดนี้มักจะมีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่บ้าง จึงเน้นธาตุไนโตรเจนในปริมาณที่สูงขึ้น
 สูตร  อัตราการใช้
 25-7-7
  ใส่ครั้งที่ 1 อัตรา 50 กก./ไร่
หลังปลูก 1 เดือนหรือใส่หลังแต่งตอทันทีและควรใส่สารปรับ
สภาพดินสูตร 1 เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน อัตรา 50 กก./ไร่ 
 20-10-5
 22-4-4
 18-10-6
  ใส่ครั้งที่ 2 อัตรา 50 กก./ไร่
หลังปลูกหรือใส่หลังแต่งตอ 2-3 เดือนและควรใส่สารปรับ
สภาพดินสูตร 2 เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินและอ้อย อัตรา 50 กก./ไร่  
 18-6-6
 18-5-3

2.ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท กับอ้อยปลูกในดินทราย ดินร่วนปนทราย ดินทรายมักจะขาดโพแทสเซียม เนื่องจากถูกชะล้างจากดินได้ง่าย จึงต้องแนะนำให้ใส่ปุ๋ยธาตุโพแทสเซียมเพิ่ม

 สูตร  อัตราการใช้
 24-6-12
  ใส่ครั้งที่ 1 อัตรา 50 กก./ไร่
หลังปลูก 1 เดือนหรือใส่หลังแต่งตอทันทีและควรใส่สารปรับ
สภาพดินสูตร 1 เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน อัตรา 50 กก./ไร่ 
 20-10-12
 22-11-11
 22-7-18
  ใส่ครั้งที่ 2 อัตรา 50 กก./ไร่
หลังปลูกหรือใส่หลังแต่งตอ 2-3 เดือนและควรใส่สารปรับ
สภาพดินสูตร 2 เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินและอ้อย อัตรา 50 กก./ไร่  
 15-5-20
 13-13-21