logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี. 

 มันสำปะหลัง 

 “ปุ๋ย ไนเตรท แม็กซิเมท”สำหรับมันสำปะหลัง

ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท เป็นปุ๋ยดีในมันสำปะหลัง เนื่่องจาก มันสำปะหลังเป็นพืชที่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย เพราะพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่ ปลูกในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื่องจากมันสัมปะหลังเป็นพืชทนแล้ง ไม่ชอบพื้นที่ดินแช่น้ำนานๆ และะไม่ชอบดินเค็ม ดังนั้นจึงมีการตอบสนองต่อ ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท เป็นอย่างดี เพราะจากปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท เป็นปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน ใน 3 รูป คือ

- แอมโมเนียม ซัลเฟต 
- ยูเรีย
- ไนเตรท ไนโตรเจน

ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท จะปลดปล่อยปุ๋ยไนเตรท ไนโตรเจน ให้แก่มันสำปะหลัง นับตั้งแต่วันแรกที่ใส่ และค่อยๆ ปลดปล่อยไนโตรเจนจากยูเรีย และแอมโมเนียมซัลเฟตออกมาตามลำดับ จึงทำให้มันสำปะหลังรับปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง ลดการสูญเสียจากการชะล้างปุ๋ยได้ ทำให้มันสำปะหลังได้รับธาตุอาหารจากแม็กซิเมท ซึ่งมีธาตุแมกนีเซียมสูงด้วยแล้ว จำยิ่งทำให้ใบมันสำปะหลังมีความเขียวเข้ม เขียวทน เขียวนาน กว่าเดิม จะช่วยส่งเสริมในการผลิตแป้งในหัวมันให้มากขึ้น 

มีความสมดุลระหว่างธาตุในโตรเจนกับธาตุโพแทสเซียม ที่เพียงพอต่อการช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตมันสำปะหลังมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเปอร์เซนต์แป้งก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งการใส่ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท ในมันสำปะหลังจะทำให้นมันสำปะหลังตอบสนองได้ดีกว่า การใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการไถ่กลบต้นและใบมันสด ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท ก็จะยังช่วยส่งเสริมคุณภาพและผลผลิตของมันสำปะหลังให้สูงขึ้นได้ เพราะการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และการไถ่กลบต้นและใบมันสดนั้น จะช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และช่วยปรับสภาพดินให้มีความโปร่ง ร่วนซุย ทำให้มันสำปะหลังสามารถดูดธาตุอาหารต่างๆ ได้เพิ่มเพิ่มขึ้น ดังนั้นเราควรมีการปรับปรุงสภาพดินก่อนปลูกจะช่วยให้มันสำปะหลังได้มีผลผลิตและคุณภาพที่ดี

 อัตราการใช้ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท ในมันสำปะหลัง  

  ใส่ครั้งที่ 1 รองพื้นก่อนปลูก

 สูตร  อัตราการใช้
  22-4-4 30-50 กก./ไร่
         ควรใส่รวมกับสารปรับสภาพดิน สูตร 1              
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
                     ในอัตรา 50 กก./ไร่                     
  20-10-5
  18-10-6
  18-6-6
  18-4-5
  18-4-5
  18-5-3
  15-3-7  70 - 80 กก./ไร่
มีสารปรัีบสภาพดินอยู่ในตัว

  ใส่ครั้งที่ 2 มันสำปะหลัง อายุ 3 เดือน

 สูตร  อัตราการใช้
  6-0-30  
 30-50 กก./ไร่
   ควรใส่รวมกับสารปรับสภาพดิน สูตร 2 
           เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน           
และมันสำปะหลัง
ในอัตรา 50 กก./ไร่
  12-6-24  
  15-10-30  
  12-5-40