logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

ปุ๋ยเกล็ด 

 ปุ๋ยวาย.วี.พี.ฟีด 

สูตร บำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโต

สูตร 30-10-10 ,  20-20-20 , 30-20-10 

 สูตร เร่งดอก บำรุงดอก

สูตร    15 - 30 - 15,  10 - 52 - 17  ,  7 - 56 - 13  ,  6 - 32 - 32

 สูตร เร่งลูก บำรุงลูก

สูตร 10 - 20 - 30 , 6 - 32 - 32 , 13 - 5 - 42