logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

ปุ๋ยเกล็ด 

 ปุ๋ยสูตรพิเศษ สำหรับนาข้าว 
 
ลมเบ่ง-เร่งเต่ง 11-0-40+3Zn 
เพิ่มรวง เพิ่มน้ำหนัก เมล็ดไม่หัก

คุณสมบัติ
- เพิ่มขนาดรวง ยาว ใหญ่
- เมล็ดข้าวไม่หัก รวงไม่ลีบ
- น้ำหนักข้าวดี เปอร์เซนต์แป้งสูง