logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี. 

 ข้าว 

ปุ๋ยแม็กซิเมท+ซิงค์ สำหรับนาข้าว

    "ปุ๋ยแม็กซิเมท+ซิงค์" ในนาข้าว เป็นปุ๋ยที่มีปุ๋ยไนโตรเจนทั้งในรูปของยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟต จึงทำให้ข้าวได้รับไนโตรเจนอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ข้าวมีความแข็งแรงไม่เฝือใบ รวมทั้งยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ ซึ่งจะช่วยทำให้ข้าวมีความเขียวอย่างคงทน ผลผลิตที่ได้รับเพิ่มขึ้น และประกอบด้วยธาตุอาหารเสริม ซิงค์(สังกะสี) ในการที่จะปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ดังนั้นการใช้ "ปุ๋ยแม็กซิเมท+ซิงค์" จึงมีผลดีต่อข้าว คือ  
   ช่วยให้ต้นกล้า ถอนง่าย เหมาะต่อการปักดำ    
   ช่วยให้ข้าวเขียวเร็ว เขียวทน เขียวนาน
   ต้นข้าวไม่ล้มง่าย
   ผลผลิตดี รวงเต่ง เมล็ดเต็ม เมล็ดไม่หัก
   น้ำหนักดี คุณภาพสูง

ความเป็นประโยชน์ของ ซิงค์ ในนาข้าว
"ปุ๋ยแม็กซิเมท+ซิงค์" คือ ปุ๋ยที่มีธาตุสังกะสี (ซิงค์) เป็นส่วนผสมในอัตราส่วนที่พอเหมาะต่อการเจริญเติบโตของข้าว ในการที่จะทำให้ผลผลิตของข้าว ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยมีคุณภทาพดีทั้งในทางผลผลิตและโภชนาการ เพราะธาตุสังกะสีนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เมล็ดข้าวมีความเต่ง ไม่ลีบ เมล็ดสมบูรณ์ทุกๆ รวงแล้ว ยังช่วยในการทำงานของเอนไซม์ ในยขบวนการทางชีวเคมีต่างๆ ของข้าว ได้แก่
   การสังเคราะห์ด้วยแสง และ การสร้างน้ำตาล
   การสังเคราะห์โปรตีน
   การเจริญพันธ และการเพาะด้วยเมล็ด
   การเจริญเติบโตอย่างสมำ่เสมอ
   การต้านทานโรค 

"ปุ๋ยแมกซิเมท+ซิงค์"  จึงเป็นปุ๋ยดีในนาข้าว นอกจากจะมีผลดีต่อข้าวแล้วยังมีผลดีต่อผู้บริโภคด้วย เพราะ "ปุ๋ยแม็กซิเมท+ซิงค์" คือปุ๋ยเพื่อโภชนาการ สำหรับมนุษย์ ในทางโภชนาการพบว่าธาตุสังกะสีที่อยู่ในเมล็ดข้าวนั้น ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับเมื่อรับประทานข้าว จะช่วยให้ผู้บริโภคลดอาการ ขาดธาตุสังกะสีได้ โดยนักโภชนาการพบว่าพืชกลุ่ม ธัญพืช (ข้าว,ข้าวโพด,ข้าวฟ่าง) โดยทั่วไปมักจะขาดธาตุสังกะสี เมื่อทำการเพาะปลูกในดินที่ขาดธาตุสังกะสี เกือบ 50 % ของธัญพืชในโลกที่ขาดสังกะสี และประมาณ1 ใน 3 ของประชากรโลกมีความเสี่ยงต่อการขาดธาตุสังกะสี ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ เพราะมนุษย์เมื่อได้รับสังกะสี จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ธาตุสังสีมีผลมากต่อระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ช่วยป้องกันการติดเชื้อ บรรเทาอาการไข้หวัดได้ นอกจากนี้สังกะสียังช่วยส่งเสริมระบบความจำ และความคิดให้ดีขึ้น มีส่วนสำคัญต่อระบบการเจริญพันธุ์สำหรับเพศหญิง สามารถช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน สำหรับเพศชายช่วยปกป้องต่อมลูกหมาก และยังช่วยรักษาปริมาณและความสามารถในการเคลื่อนที่ของอสุจิ ดังนั้น ปุ๋ยแมกซิแมท+ซิงค์ จึงเป็นปุ๋ยดีทั้งในข้าวและโภชนาการ


อัตราการใช้

การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1  
 - ในนาดำ ควรใส่ปุ๋ยก่อนปักดำ 1 วัน หรือปักดำแล้ว 7 วัน
 - ในนาหว่าน ควรใส่ปุ๋ยหลังจากหว่านข้าว และข้าวงอกแล้ว 30 วัน
 - ทั้งนาดำและนาหว่าน ควรใส่สารปรับสภาพดินสูตร 1 และสูตร 2 เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ต้น
 
สูตร 
 อัตราการใช้
 
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง
 ข้าวไวต่อช่วงแสง
30-0-0
30 กก./ไร่   
20 กก./ไร่   
22-4-4
18-6-6
28-12-8
16-8-8
40 กก./ไร่ 
30 กก./ไร่ 
16-8-8
18-5-3                                                      


การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะกำเนิดช่อดอก หรือระยะข้าวสร้างรวงอ่อน

สูตร   อัตราการใช้
 ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง  ข้าวไวต่อช่วงแสง
 12-3-12  40 กก./ไร่     30 กก./ไร่   
 15-5-20

คำแนะนำในนาดินเหนียว ควรใส่สารปรับสภาพดินเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ดิน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1 

สูตร   อัตราการใช้
 ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง  ข้าวไวต่อช่วงแสง
สารปรับสภาพดินสูตร 1   50 กก./ไร่   50 กก./ไร่ 
46-0-0 25 กก./ไร่  15 กก./ไร่ 

ควรใส่สารปรับสภาพดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ให้แก่ดินและนาข้าว ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2

สูตร   อัตราการใช้
 ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง  ข้าวไวต่อช่วงแสง
สารปรับสภาพดินสูตร 2 50 กก./ไร่ 50 กก./ไร่
16-20-0 30 กก./ไร่ 20 กก./ไร่ 

่