logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี 

 21-0-0 


แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4)

 องค์ประกอบ 
ไนโตรเจน (N)
21% 
กำมะถัน (S)
24% 
แหล่งผลิต : คาโปร คอร์ปอเรชั่น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี