logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 

 

ธาตุอาหารเสริมทางใบ 

 สตาร์ทดี (สารเร่งราก) 

เป็นธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ประกอบด้วย

- แมกนีเซียม(MgO) 0.32 %

- โบรอน(B) 0.07 %

- โมลิบดินัม(Mo) 0.03 %
 
ซึ่งมีบทบาทในการเจริญเติบโตของระบบราก ทำให้สามารถดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่ย้ายปลูก กิ่งตอน และกิ่งปักชำให้แข็งแรง และฟื้นตัวเร็วขึ้น

อัตราการใช้และวิธีการใช้ 

 10 cc. ละลายในน้ำ 20 ลิตร

 ใช้สตาร์ทดี ละลายในน้ำสะอาด ตามอัตราที่แนะนำ รดต้นอ่อน หรือ ต้นกล้าทุกๆ 7-10 วันหรือฉีดพ่นให้ทั่วใบพืช