logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 
ปุ๋ยเกล็ด 
 


กลุ่มปุ๋ยเกล็ด เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทฯ ที่เกษตรกรให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้แก่เกษตรกรการคัดสรรแม่ปุ๋ยคุณภาพดีจากต่างประเทศมาผลิตปุ๋ยสูตร ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเกล็ดตรา วาย.วี.พี. ฟีด สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องจากการให้ปุ๋ยเกล็ดเป็นการให้ปุ๋ยที่รวดเร็วทันต่อความต้องการปุ๋ยของพืชในภาวะวิกฤติ ดังนั้น ปุ๋ยเกล็ด ตรา วาย.วี.พี.ฟีด สามารถใช้ได้ผลดี สามารถใช้โดยฉีดพ่นทางใบ ให้ทางระบบน้ำและการให้ปุ๋ยระบบไฮโดรนิคส์