logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 
ธาตุอาหารเสริมทางใบ 
 

เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินใบปัจจุบันได้ลดลงและสภาพแวดล้อมที่ผันผวนเป็นอย่างมาก ทำให้พืชขาดธาตุอาหารได้โดยเฉพาะกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมการให้ปุ๋ยกลุ่มธาตุอาหารเสริมทางใบเป็นตัวช่วยชดเชยในสภาวะที่พืชไม่สามารถดูดกินและได้ผ่านการพิสูจน์ ทางภาพปฏิบัติและการใช้โดยตรงจากเกษตรกร จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางใบเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เพิ่มผลผลิตของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง