logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 
แม่ปุ๋ยเกล็ด 
 

 

การผลิดพืชในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาและก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมากขึ้นทำให้มีการพัฒนาการใช้ปุ๋ย เพื่อการฉีดพ่นทางใบและให้ทางระบบน้ำมากขึ้นซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีความบริสุทธิ์สูง ทั้งนี้เพื่อให้พืชสามารถเจริญเติมโตได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิต อีกทั้งยังสามารถผลิตพืชได้แม้สภาวะแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย ดังนั้นแม่ปุ๋ยเกล็ดจึงมีความจำเป็นในการผลิตพืชในปัจจุบัน