logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี. 
 

จากสภาวะการณ์ที่มีการใช้พื้นที่ในการผลิตพีชอาหารและพืชพลังงานทำให้พื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบัน ไม่สามารถหาพื้นที่ใหม่ได้ จึงมีความจำเป็นในการใช้พื้นที่เดิมเพื่อการผลิต การเสื่อมสภาพของดินหรือความอุดมสมบูรณ์ของดินก็ขาดอาหารไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการปรับสภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และเพื่อใช้ในการผลิตพืชให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

สินค้ากลุ่มสารปรับสภาพดินของบริษัทฯ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเติมเต็มดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และสามารถเพิ่มผลผลิตพืชได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ