logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี. 
 

ใส่ใจคุณค่าดิน รักษาสภาพแวดล้อม
เพิ่มผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกร
เพิ่มรายได้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรไทย

 ปุ๋ยไนเตรท แมกซิเมท วาย.วี.พี. 

ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท วาย.วี.พี. เป็นปุ๋ยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนให้แก่พืช พืชจะเขียวเร็ว เขียวทน เขียวนาน เนื่องจากปุ๋ยไนเตรท แมกซิเมท ช่วยลดการสูญเสียธาตุไนโตรเจนจากการถูกชะล้าง พืชจึงไม่สามารถดูดกินได้ทัน ทำให้พืชได้รับไนโตรเจนตั้งแต่วันแรกและจะได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุการเจริญเติบโตของพืชนั้น ๆ

ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท ใช้แหล่งไนโตรเจนสำคัญ 2 รูปแบบ คือ ไนเตรท -ไนโตรเจน และ แอมโมเนียม-ไนโตรเจน ทำให้มีความเหนือกว่าการใช้แหล่งไนโตรเจนจากยูเรียไนโตรเจน พืชจึงได้รับไนโตรเจนอย่างเพียงพอ ปุ๋ยไนเตรท แมกซิเมท มีส่วนประกอบไปด้วย แม็กนีเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญ ในการสร้างคลอโรฟิลล์ให้กับพืช ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตอาหารให้แก่พืช

นอกจากนั้น ปุ๋ยไนเตรท แม็กซิเมท ยังมีธาตุแคลเซียม ซึ่งมีส่วนสำคัญการช่วยปรับสภาพดิน ทำให้พืชสามารถดูดกินอาหารได้ดีขึ้น และ ธาตุแคลเซียมยังมีส่วนในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช ทำให้พืชทนทานต่อโรคและแมลง ทนทานต่อความแห้งแล้ง ช่วยลดการใช้สารเคมีในการป้องกันในการกำจัดศัตรูพืชซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ฟิลเลอร์แม็กซิเมท ที่ทรงคุณค่าและพัฒนาประสิทธิภาพปุ๋ยให้สูงขึ้นตามที่พืชต้องการ ทำให้ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี. มีธาตุอาหารครบถ้วนทั้งธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม 

 

ปุ๋ย วาย.วี.พี. พืชเขียวเร็ว เขียวทน เพิ่มผลผลิต
ใส่ใจคุณค่าดิน ผลผลิตเพิ่มพูน ด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพสูง

 
    1    2   Next >>