logo
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม วาย.วี.พี.
สารปรับสภาพดิน วาย.วี.พี.
แม่ปุ๋ยเกล็ด
ปุ๋ยเกล็ด
ธาตุอาหารเสริมทางใบ
 
 
 
 
 
 
แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี 
 

แม่ปุ๋ยเคมี วาย.วี.พี. คัดเลือกคุณค่า สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อความสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย

 

สามพลังไนโตรเจน ที่ทรงคุณค่าและพัฒนาคุณภาพปุ๋ยให้สูงขึ้นตามที่เกษตรกรต้องการ ทำให้ปุ๋ย วาย.วี.พี.มีการปลดปล่อยธาตุอาหารไนโตรเจนอย่างเป็นขั้นตอน พืชจึงได้รับธาตุอาหารตั้งแต่วันแรกที่ใส่ จนถึงวันสุดท้ายของการเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตที่ได้รับจึงมีคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มขึ้น